Kính gửi: - Thành viên PCTT&TKCN xã;                - Trường học, Trạm Y tế;                - Các thôn. Trong 02 ngày (26/9-27/9/2023) đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa đo được trên địa bàn huyện từ 07 giờ ngày 26/9 đến 13 giờ ngày 27/9 là 196,7 mm. Diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp, khả ...